четвртак, 17. септембар 2009.

Raša Livada


"U Horoskop je upisan još jedan glas, još jedno znamenje, pesme koja bi se mogla dodati u niz 'još jedino ti možeš...' 'prevazići', 'nadsvirati', 'nadpevati': Lament nad Beogradom. Ponavljajući kompozicionu podelu Lamenta, ali podelivši mesta stihovima koji govore o svetu i lutanju (...) dajući lutanje u junaku, u "ti": "Ti međutim", jednog grada, postao je "A još jedino ti" jednog čoveka.


Horoskop se završava satiranjem stihova, a u Lamentu nad Beogradom, gde se imena mesta i linija lutanja postavljaju naspram slike grada "koji diše, u noćnoj tišini" i "širi kao labud krila", od lutanja i sveta, ali i ljudi i čoveka, na kraju ne ostaju "ni Minog, ni yang, ni yin, ni Tao, trešnje, ni mandarin. Niko i ništa". Od tog "Niko i ništa", od umišljenog središta, od nule i jorika, počeće Horoskop.


Ivana Velimirac, iz pogovora Horoskopu, "A još jedino ti možeš", str. 44.

Horoskop


(odlomak)
Ti međutim eto belo piješ pivo jer crno je i

zumrlo jer redo

m svi podunavci poredvolgani poredamazonci p

oredjangcengjan

gci poredmisisipljani piju pivo čučeći na pla

cu ispod izloga

sa konzervama pored piljarnice pekare tezge s

cvećem ili kruš

kama pivo je najmanji zajednički sadržatelj ko

sti tvoje i tvo

ja krv rade na pivo pogačice jogurt i perece

kada će kiša pi

taš kada je kiša doživim katarzu i imaš utis

ak da si slagao

si lagao nešto:A atlantsko-varšavski kiborzi mešaju votku sa

viskijem: šampanjac i džin: što može biti štet

no po zdravlje umesto da konstruišu ljubomore:

pirinčane bube: lasere: lejzere: A-11; X-15;

B-52: Miraže: Mig-25: Telstare: Kosmos-237!A ti osuđuješ privredni kriminal preko novin

ara ara ara ara

koji su šefovi bandi lopuže dvostruki špijun

i frazeri ljigav

ci ubice filistri beskičmenjaci ovde koje hoć

e da postanu vu

kovi zgražaš se ako ti je do zgražavanja žulja

ju te oči vatra

cipele voda bor zemlja zrak sve te žulja o kak

o si trivijalan

ali uvek podšišan skupljaš marke iz mauriciju

sa učestvuješ n

a konkursima lepote gubiš gubiš radiš u trgo

vini državnoj a

dministraciji službi društvenog knjigovodstva

imaš veoma duga

čke prste imaš sve više godina sve si manje n

evin sve si viš

e surove lažeš jer si prevaren znaš dobre i m

asne viceve dec

a su ti glupa kažeš na ženu koja te vara a š

ta ti znaš o de

ci i kako deca mogu biti glupa skote jedan u

strašna vremena

živiš muškarci na ratištu žene sa ženama ple

šu i najvitalni

ji ahasferi skapavaju umire i večni žid pesn

ici pesnike čit

aju i mrze pesnici pišu pesme s poentom na k

raju što je mol

iću prevaziđeno u strašna vremena živiš tvoj

a poezija logor

ski sanovnik nema nema poezije u sita vremen

a ali biće biće

kad umre ovaj glupi moj brat balkanski kad p

rođu mezetlučenj

a pečeni prasići timenijatebi kad prođe slav

ljenje prvog srps

kog poraza rodiće se bolji ovozemaljskiji brat

moj balkanski u

strašna vremena živiš bonaca močvarno doba p

osle bonace dol

azi još gora bonaca a ti ipak žuriš deliš us

pehe na ogromne

i male deliš ljude na ženke i muškarce u druš

tvu si inventiv

an sa sobom nikada ne pričaš ne ceniš nikog!Raša Livada (1948-2007)

Horoskop, NB Svetozar Marković, Zaječar, 2008.


Biobibliografija Raše Livade

Нема коментара: